top of page

Artwork By Dr. Shrushti HalariA visual representation of the different thoughts in various mental disorders from those of normal thoughts.


198 views10 comments

Recent Posts

See All

10 bình luận

Đã xếp hạng 0/5 sao.
Chưa có xếp hạng

Thêm điểm xếp hạng
Zoya Riyaz
Zoya Riyaz
19 thg 6, 2023
Đã xếp hạng 5/5 sao.

Amazing work . It’s really pretty !

Thích

Jovitta Joy
Jovitta Joy
07 thg 6, 2023
Đã xếp hạng 5/5 sao.

Nice work Shrushtiiiii 😍 Keep doing the good work !!

Thích

bilvesh mandalia
bilvesh mandalia
28 thg 5, 2023
Đã xếp hạng 5/5 sao.

This is really good

Keep it up👍

Thích

heril nandu
heril nandu
28 thg 5, 2023
Đã xếp hạng 5/5 sao.

Awesome work. Keep it up

Thích

Abhishek Singapuri
Abhishek Singapuri
28 thg 5, 2023
Đã xếp hạng 5/5 sao.

Really a nice visual retreat of human mind👍

Thích
bottom of page