• hashtagkalakar

‘മായ’

By Ayisha Sanam


എŗതേമൽ ശാŵമായിരുŹു

എŹാൽഏകാŵതയുെട െനടുവീർżിŨƧ

നീ എെŹ തഴുകിെŚാŪിരുŹു.

പലേżാഴും എൻ മിഴികളിൽ

നീ ഒരു േപടി സřŁനമായിരുŹു


ഇŹ്,

നീ നിŗദ വിെŨഴുേŹƃƧ ,

എലīാ മിഴികളƧം അŸമാെണŹ് നിനŢ് ,

പുതിയ കലഹŮിൻ തലേŢാർ പുകņŚുŹു .

പെŜ,

ഇതാ ഇരുെŨŹ ദൃĭസാŜി ..

പുലരിയിൽഅവൻ െമാഴി നൽകിെയŠിലും ,

ŗപകാശം മൂകനും ബധിരനുമായി,

സřŵം നിസഗംതŚുമുൻƀിൽ

ŗപകാശം അതിൻെറ മഹിമ നƈെżടുŮി.

എŗത േമൽ അസഹനീയമേŗത ഇļ ,

കാലŮിൻെറ വŖവസായെകടുതിŚുേമൽ,

‘നീതി’എŹ മായാസŠʼnപവും .


നാെള ,

എൻെറ കŬീരിെന താേലാലിŢവെന,

ഞാൻ നിെŹ ŗപണയിŚാൻ തുടšും.
‘MIRAGE’


Yesterday;

Everything was still, all was calm

And you sighed in its solitude.

Your thoughts lingered around me.

And in my eyes,

You remained a scary dream.

But today;

Today you woke up from slumber.

Believing all eyes were blinded,

You tread and struggled with the chaos, alone.

But impervious to you,

Darkness turned witness to all you are.

In the dawn, he gave the testimony.

But the light was deaf and dumb.

Tied by its helplessness,

Light lost his glory forever.

Unbearable as it is, Unjust as it is,

Time brought forth changes.

And Justice became a Mirage,

For you, and for me.

Tomorrow;

All this time,

You have caressed my tears,

And embraced my pain.

Under that spell,

May be I’ll start loving you.


By Ayisha Sanam
3 views0 comments

Recent Posts

See All

By Anishka Majethia Life will be fire, and you will be on heights But it will also douse the fire and prepare you for fights, And then the burning flame, ‘in yourself’ you will find Believe it or not…

By Anishka Majethia I looked outside the wooden window To have a glimpse of the sun, shining upon the snow, The orange colored ball was spreading its warmth To wake up people from their sleep on earth

By Jwala जो सुई भी गिरी तो हल्ला, होता इस कदर सन्नाटा है रातों को हम दो जुगनू जब करते सैर-सपाटा हैं जो सुई गिरी तो हल्ला… जब अपनी-अपनी कोठी में सब दुबक खाट में सोते हैं तब कहीं शून्य में नभगामी हम इक