top of page

ಒಮ್ಮೆಲೇ ಒಂದು ಚಂದಿರನು ಬೆರಗಾದ

By Yashu Nayak


ನಿನ್ನಂದ ನೋಡಿದಾಗ

ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತೀಹನು

ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ನಾಗಿ ಬಂದು

ನಿನ್ನ ಕದ್ದೊಯ್ಯಲು

ಕಾಯುತ್ತಿರುವೆ ನಾ ಇಲ್ಲಿ

ನಿನ್ನ ಸಮ್ಮತಿಗೆ

ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡುವೆಯಾ

ಬಚ್ಚಿಡುವೆ ಮನದಲ್ಲಿ

ಬೆಚ್ಚನೆಯಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ

28 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page